56 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich

Uchwała sejmiku
nr III/56/16/2010

z dnia 22 września 2010 roku

w sprawie:

przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich

Na podstawie rt. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2010-09-22
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa