Śląskie inwestuje w kulturę

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Województwo Śląskie podpisało szereg umów z instytucjami kultury. Projekty związane są z digitalizacją i udostępnianiem ich zasobów oraz obchodami stulecia Powstań Śląskich

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Muzeum Śląskim w Katowicach z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego. „Zasoby kulturalne województwa są dla nas niezwykle cenne, dlatego chcemy je zachować dla przyszłych pokoleń, a także udostępnić szerokiemu gronu odbiorców, stąd potrzeba ich digitalizacji. Kultura zajmuje istotne miejsce w polityce władz regionu, szczególnie teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, dlatego chcemy wesprzeć te inicjatywy, które upamiętniają ważne wydarzenia związane z ich historią” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” podpisano dwie umowy, z Biblioteką Śląską i Instytucją Filmową Silesia Film na łączną kwotę prawie 4,3 mln zł. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 37,8 mln zł.

Głównym celem jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego w drodze ustanowienia trwałego, kompleksowego systemu digitalizacji, złożonego z:

 • trzech specjalizowanych regionalnych pracowni digitalizacyjnych, które stanowić będą centra kompetencji digitalizacji zasobów instytucji kultury, odpowiednio do swoich specjalizacji (piśmiennictwo, obiekty 3D, w zakres których wchodzą obiekty muzealne, rekwizyty teatralne i operowe, kostiumy i inne obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego, materiały audiowizualne, taśmy filmowe i dźwiękowe);
 • dwóch systemów długoterminowej archiwizacji;
 • dwóch systemów prezentacji sieciowej - modernizacja serwisu ŚBC w BŚ oraz utworzenie serwisu audiowizualnego (AV) w Instytucji Silesia Film;
 • jednego lokalnego systemu prezentacyjnego do udostępniania materiałów objętych prawem autorskim w Operze Śląskiej, a także
 • serwisu dostępowego, agregującego, indeksującego i prezentacyjnego, stanowiącego jeden punkt dostępu do już istniejących, wytypowanych serwisów regionalnych (platforma zlokalizowana w BŚ);
 • lokalnych stanowisk dostępowych dla użytkowników, umiejscowionych w czytelniach Silesii Film, Opery Śląskiej oraz Biblioteki Śląskiej.

Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach otrzyma również 500 tys. zł w ramach „Śląskiego Funduszu Filmowego”. O dofinansowanie ze środków ŚFF mogą ubiegać się projekty, które są powiązane z województwem śląskim tematycznie lub przez miejsce realizacji. Instytucja Filmowa Silesia Film, udzielając wsparcia, staje się koproducentem z wkładem finansowym, a środki uzyskane z koprodukcji zasilają budżet Funduszu. Warto zaznaczyć, że Śląski Fundusz Filmowy przyczynił się do powstania ponad 60 filmów, które obejrzało łącznie ok. 4 milionów widzów.

Województwo Śląskie przeznaczyło ponadto ok. 1,75 mln zł na zadania związane z obchodami Powstań Śląskich. Umowy zakładają realizację kilkudziesięciu projektów, realizowanych przez instytucje kultury m.in. Bibliotekę Śląską w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Wśród największych projektów znajdują się: realizacja przez Muzeum Śląskie i Filharmonię Śląską koncertu plenerowego, mobilna wystawa historyczna w kontenerach, realizowana przez Ars Cameralis, czy Słownik Powstań Śląskich realizowany przez Bibliotekę Śląską. Szczegółowa lista zadań znajduje się w załączniku pod tekstem.

Biblioteka Śląska w Katowicach otrzyma też prawie 250 tys. zł na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.


Warto przypomnieć, że zarząd województwa śląskiego postanowił zwiększyć tegoroczną dotację na kulturę o blisko 13 mln zł, w tym na działalność bieżącą instytucji kultury o prawie 11,5 mln zł, na co przystali radni wojewódzcy podczas kwietniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Beneficjentami dodatkowych pieniędzy będą m.in.: Biblioteka Śląska w Katowicach (4 mln zł); Muzeum Śląskie w Katowicach (ponad 3 mln zł); Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (1,5 mln zł); Teatr Rozrywki w Chorzowie (1 mln zł); Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (1,5 mln zł); Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (420 tys. zł, w tym 12 tys. zł na współorganizację sympozjum „Samarytanie z Markowej – Rodzina Ulmów”). W roku 2018 wykonanie budżetu w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego wyniosło 163,4 mln zł. W obecnym roku, na dzień 31 marca, wynosi 190,9 mln zł, czyli o 27,5 mln więcej niż w roku ubiegłym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Załączniki
Lista podpisanych umów [PDF 266,0kB]

Filmy