Zgłoś wydarzenie

Uwaga: Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.

Dozwolone formatowanie zgodne z Markdown
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2.Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wydarzenia w ramach obchodów Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, opracowania i umieszczania treści informacyjnych na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych zarządzanych przez Administratora oraz ich archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1. lit e rozporządzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług IT, operatorowi pocztowemu w przypadku korespondencji papierowej.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zgłoszonego wydarzenia lub do skutecznego wyrażenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże jeżeli Pani/Pan nie poda danych osobowych kontaktowych to nie będzie możliwości weryfikacji poprawności informacji i zamieszczeniem ich na stronie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.